سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه فناوری نانو دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مکانیک
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
صادق صدوقی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۶
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ ۴۴