سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه فناوری نانو دانشگاه آزاد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سحر جیریایی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۷ ۴۵
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱۴ ۱۵