سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 شهرری
وزارت آموزش و پرورش
تهران شهرری
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۹ ۲۵