سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه 7 مشهد
وزارت آموزش و پرورش
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱ ۳۳