سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ندا نادریان ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۲۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۹۹