سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نوآوران ابزار دانش آموز
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
رضا رحمت الله زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۲۶