سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش
دانشگاه تفرش
مرکزی تفرش
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
احمدرضا شفیعی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۳۶
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۱۰۵
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳