سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
جهاد دانشگاهی استان زنجان
جهاد دانشگاهی
زنجان زنجان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا حمدی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۶
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۵۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱۰۴
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۶۶