سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ناحیه 3 مشهد
وزارت آموزش و پرورش
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیر حسن مهدی زاده مقدم ۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰ ۱۵
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ ۲۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ ۲۹