سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید یحیی رهنمائی,آذین خدائئ,فاطمه اسفندانی ۰ ۱۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۱۳
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۸ ۳۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۶ ۲۶
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۰ ۸
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۶
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۷
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸