سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور اهواز
دانشگاه پیام نور
خوزستان اهواز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۹
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۳۸