سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا مستشاری راد,عاطفه نجاتی,معصومه اسدی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۸ ۹
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۳ ۱۵