سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
خوزستان دزفول
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
احسان لطفی نژاد,عارف قنبری بیرگانی,محمد ایزدپناه ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۷ ۲۳
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۴ ۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳ ۴۱