سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اصفهان خمینی شهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فرشاد عرب مارکده,طوبی موحدیان عطار ۰ ۱۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۴۰
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸ ۴۰
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۸ ۲۵
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱ ۱۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳