سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت اعلان پدیده نو
شرکت ها
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سروش صحراییان ۰ ۱۶۸۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۲۲