سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا
همدان همدان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ناهید رضوانی جلال,راضیه موسوی,حدیثه جعفری,فرسیما ایرانپور ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷ ۴۱