سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانوفناور فاران
شرکت ها
فارس شیراز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محسن نهاوندی ۰ ۵۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱۵ ۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۹ ۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵ ۴۷
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸ ۲۹
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲