سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
صهباء خرمی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۳۰
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۶۸