سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی واعظ,محمدمهدی باقری,فرشاد خوشنود,ساره امیدواری,صدیقه عمادی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹ ۲۸
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۵۹