سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت بینا مواد پارس
شرکت ها
بوشهر بندر بوشهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسین اسکندری,مهدی باوفا ۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۰ ۱۱
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۱ ۱۱
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵۹ ۱۶
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۶ ۲۰
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۴۲
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰