سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان زاهدان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
طاهره فنایی شیخ الاسلامی,افسانه نارویی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵۲ ۵
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۰ ۲۸