سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فرشاد حسین زاده دانشوری ن‌ژاد,سحر شکوری,میر سعید سجادی کلجاهی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۹
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۲۹
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۵۱