سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو فناوری سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ
سایر مراکز سازمان بسیج مهندسین
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
لیلا علیزاده رهبر ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۳۵