سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو شیمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نسیم تدین پور ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۶۰