سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه علمی نانوفناوری دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)
خراسان رضوی سبزوار
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد علی حائری,حمیدرضا اویسی,سجاد زراعتکار,علی کامران,مهرداد امامی,شکوفه مهری,بهاره مستقیمی ۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۵۰
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ ۴۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳ ۷۳