سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان
شرکت ها
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی طالبیان ۰ ۸۸۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۸ ۱۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۷ ۱۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۳۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۴ ۱۰
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱