سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فیزیک دانشگاه آزاد آباده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
فارس آباده
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید محمد حسینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۵۷