سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشکده فنی و حرفه ای امام علی پسران کردکوی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
گلستان کرد کوی
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سجاد شهریاری ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۶۲