سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
خوزستان دزفول
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
رزا صامت زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۴ ۱۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۹۳