سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده داروسازی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ملیکا کریمیان ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱ ۲۱
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۷ ۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۳ ۶۵