سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانو رادبهان
شرکت ها
گیلان رشت
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵ ۳۹