سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه شهید رجایی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی رحمانی,سجاد حیاتی,محمدرضا خوش بین ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۶
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۸
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۴ ۲۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۱۰۱