سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
خوزستان اهواز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی نورآبادی رودباری,ساجده سرایی زاده,محمد نورعلیزاده ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۳۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۴ ۱۰