سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید علی معبودی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۲
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۹ ۱۲
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۳۷