سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان دانشکده شیمی
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
بیژن سرخوش,مینا امینی فیل آبادی,مرضیه حجاری,الناز خلیلی سامانی,محبوبه دلاوری,میثم هادیان پزوه,مرضیه محبی,جنان پرهیزکار ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۲ ۳
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۲ ۲۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳ ۳۹
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۵۸