سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد رضا علیپور,محدثه شاملی ۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۸
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۳۱
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۷ ۲۰
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۸۰