سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانو بهراد اراک
شرکت ها
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد بیک محمدی ۰ ۷
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰۸
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳ ۵۵
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۰ ۲۷