سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زرین اسحاقی,امیر حسن مهدی زاده مقدم,بهناز حاتم لوی ۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۶ ۶۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳ ۳۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۳
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰