سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
خوزستان دزفول
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسین حزبی,جعفر سواعدی پور,حسین نصاری,علی کروشات,زهرا درویشی نژاد,عباس عساکره,علی رحیمی راز,فاطمه عبدالخانی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۶۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲۳ ۴۲