سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشکده نفت اهواز
دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز
خوزستان اهواز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی نیک سیرت ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۴۸
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱۰۲