سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه کرمانشاه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
آذر عبدی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۴ ۸
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴ ۴۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۷۶