سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت دانش پویان نانو
شرکت ها
قزوین قزوین
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
میلاد غیاثوند,مهسا سلیمانی تبار,قاسم حبیبی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۵ ۱۹
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۹۱