سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی فرمهینی فراهانی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۵ ۶
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۰ ۳۴
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۰ ۶۸