سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهشکده رویش بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان سمنان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی بهرامی,ایمان زارع ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۶۳