سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت آریا پلیمر پیشگام
شرکت ها
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سمن ستوده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۱
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱ ۶۸