سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان تهران)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حمیدرضا عرب بافرانی,محمدرضا زین الدینی ۰ ۵۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵۹
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۲ ۱
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷ ۳
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۸۵