سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفر صادق(ع) ناحیه 4 اهواز
وزارت آموزش و پرورش
خوزستان اهواز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ ۵۳