سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشگاه آزاد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نوید نصیری زاده,سعید جعفری پورجوپاری,محمد دهقانی احمدآبادی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۶
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۹
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ ۴۳
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۵ ۶۷