سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا آموزش و پرورش منطقه 15 تهران
وزارت آموزش و پرورش
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه سخایی ۰ ۷
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۶
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۶۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳ ۶۶